© 2015-2023 UC Design s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Služby

Architektonická štúdia

Koncepčný návrh stavby z dispozičného, estetického a prevádzkového hľadiska. Slúži pre konfrontáciu príslušných architektonických, technických a zákonných požiadaviek s názormi, požiadavkami a predstavami investora.

3D vizualizácie a modely

Fotorealistická prezentácia návrhov interiérov a exteriérov stavieb, prípadne produktov. 3D modely vytlačené technológiou 3D tlače na rôznej materiálovej báze.

Projekt pre ohlásenie stavby

Zjednodušená projektová dokumentácia drobných stavieb pre potreby ohlásenia stavby.

Projekt pre územné rozhodnutie

Dokumentácia k územnému rozhodnutiu (DUR) je dokumentácia obsahujúca projekt dokladajúci základné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispozičné a prevádzkové riešenie stavby, objektu alebo zariadenia predovšetkým z hľadiska súladu územnoplánovacou dokumentáciou, prípadne s územnoplánovacími podkladmi a s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, technickými a bezpečnostnými požiadavkami na výstavbu a pod.

Projekt pre stavebné povolenie

Dokumentácia k stavebnému povoleniu (DSP) je dokumentácia obsahujúca projekt dokladajúci podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispozičné a prevádzkové riešenie stavby, objektu alebo zariadenia predovšetkým z hľadiska súladu s podmienkami územného rozhodnutia, technickými a bezpečnostnými požiadavkami na výstavbu a pod.

Realizačný projekt

Zapracovanie podmienok stavebného povolenia do dokumentácie pre realizáciu stavby (RP) Prepracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie až do úrovne jednoznačne určujúcej požiadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a inštalovaných zariadení.

Projekt skutočného vyhotovenia

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) je časť projektovej dokumentácie, do ktorej sú zaznamenané zmeny a úpravy stavby uskutočnené v priebehu realizačnej fázy projektu. Pri závažnejších zmenách oproti DSP môže takýto projekt vyžadovať stavebný úrad v rámci kolaudačného konania.

Energetický certifikát

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí budovu z hľadiska množstva energie potrebnej na vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie a ohrev teplej vody. Vlastník novej alebo významne obnovovanej existujúcej budovy je povinný predložiť energetický certifikát ako prílohu ku kolaudačnému konaniu. Energetický certifikát zatrieďuje budovu do energetickej triedy od A po G, pričom budovy v triede A sú energeticky najhospodárnejšie.

Štúdia/projekt interiéru

Štúdia interiéru je koncept vytvorený na základe predstáv klienta a dizajnéra o riešení daného priestoru. Jej súčasťou sú vizualizácie interiéru a pôdorysné rozmiestnenie jednotlivých prvkov. Projekt interiéru vyhotovený na základe štúdie obsahuje technické údaje, materiálové a rozmerové charakteristiky jednotlivých interiérových prvkov a úprav. Slúži ako podklad pre zhotoviteľa na vypracovanie cenovej ponuky a dodávateľskej dokumentácie interiéru a jeho súčastí.

Inžiniering

Zabezpečenie vyjadrení účastníkov konania, územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

Autorský, stavebný a technický dozor

Autorský dozor vykonávame ako zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe zmluvného vzťahu s investorom. Jedná sa o kontrolu súladu stavebných prác s projektovou dokumentáciou formou kontrolných dní na stavbe a riešenie prípadných problémov a zmien počas realizácie stavby. Stavebný a technický dozor zastupuje záujmy investora na stavbe, sleduje spôsob a postup výstavby, kvalitu prevedených prác, hospodárne a efektívne využívanie zdrojov, odsúhlasuje dodatky a zmeny projektu počas realizácie a pod. V prípade záujmu zabezpečujeme externými spolupracovníkmi.

Stavebno-technický posudok

Podáva informáciu o základných objemových a plošných parametroch a ďalšie údaje potrebné ku spracovaniu návrhu obnovy, rekonštrukcie, odstránenie vád a porúch, prípadne návrhu asanácie objektu. Na základe výsledkov stavebno-technického prieskumu sú stanovené požiadavky na rekonštrukciu, modernizáciu alebo sanáciu.

Poradenstvo v investičnej výstavbe a pri kúpe nehnuteľností

Ponúkame poradenské služby pre klientov, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti a majú záujem posúdiť jej výhodnosť, technický stav nehnuteľnosti, prípadne návrh potrebných opráv aj s nákladmi.

Cena za projekčné a konzultačné služby je individuálna. Odvíja sa od rozsahu a náročnosti konkrétneho diela.
Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás kontaktujte.